Uppförandekod för leverantörer

Denna uppförandekod för leverantörer anger de minimikrav som KBM Sweden AB ställer på sina leverantörer vid leveranser till KBM Sweden AB, i tillägg till de lagar och bestämmelser som reglerar Leverantörens verksamhet.

Introduktion
På KBM Sweden AB (hädanefter ’KBM’) är våra värderingar grunden och riktlinjerna för hur vi gör affärer och fungerar som en värdegrund för våra anställda hur de ska bedriva den dagliga verksamheten.

Vi angelägna om att vara en ansvarsfull arbetsgivare och en god företagsmedborgare. Uppförandekoden representerar våra kärnvärden och återspeglar vårt fortsatta engagemang i etiska affärssedvanor och efterlevnad av regelverket.

Vi är medvetna om att vårt ansvar går utöver vår egen verksamhet och vi tar ett ansvarsfullt tillvägagångssätt genom hela leveranskedjan. Vår uppförandekod för leverantörer återspeglar vårt fortsatta engagemang i att tillämpa etiska affärssedvanor samt socialt och miljömässigt ansvar i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact och vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartners delar detta åtagande.

Koden gäller för alla KBMs leverantörer, entreprenörer och affärspartners i hela världen (hädanefter ’Leverantören’). Syftet med denna uppförandekod är att säkerställa att våra leverantörer förstår hur vi ser på ansvarsfulla affärssedvanor och att presentera våra förväntningar på våra leverantörer.

KBM kräver att våra leverantörer ska se till att deras leverantörer, såväl som de själva, efterlever och följer denna leverantörsuppförandekod, och att de förstår innehållet och de framställda skyldigheterna fullt ut. Leverantören måste erbjuda hjälp och utbildning när det krävs för att uppfylla fastställda skyldigheter.

Vi tackar för ert engagemang i vår uppförandekod för leverantörer.

Uppförandekod för leverantörer